2021 Hyundai ARSB Rail SN 0099 (Assoc Term St Bernard)