2024 Hyundai #5 Lifting Bar SN HL730-9-0132 (Assoc Marine)