2023 BLS Middle Dock SN 2 (Cahokia Grain, Cahokia IL)