2022 Sky Jack Manlift SN 97801693 (St Charles Parish)