2022 Metro Ports 25 Ton Spreader Beam SN 10×1-01 (Metro Ports, Portage IN)