2022 Hyundai Forklift SN HHKHFZ16VE000 (GIS Odessa)