2022 Galion Crane CG-610324 SN 011108 (Buzzi, Cape Girardeau MO)