2022 CM Lodestar Davit Hoist SN Jib SN 5017309-1 (LaFarge Holcim, Owensboro KY)