2021 Wintech Down River Barge Winch SN 12160 (ADM Grain, Paducah KY)