2021 CM Lodestar Davet Hoist SN Jib SN 5017309-1 (LaFarge Holcim, Owensboro KY)