2021 CM Lodestar 7MHH028 Hoist SN L0194TX (Vistra Corp)