2021 Bucyrus Erie B E 61B SN 136661 (Joe S Towing)